最新消息:词语库(www.ciyuku.com)为您提供经典词语解释、词语大全、造句、诗词诗句、名言名句、网络词语等。这是一个文学天堂,来到这里你可以学习词语知识并与网友交流。美文赏析,范文大全,优秀作文,心情日记。

3500 常用字带拼音 现代 汉语常 用 字表 A ā阿啊 āi 哀唉挨哎埃

优秀作文admin60浏览0评论


2024年3月30日发(作者:失守的意思)

3500 常用字带拼音 现 代 汉语常 用 字表 A ā阿啊 āi 哀唉挨哎埃 ái 癌 ǎi 矮蔼

ài 爱碍艾隘 ān 安氨庵鞍 àn 岸按案暗 ǎn 俺 āng 肮 áng 昂 āo 凹熬(āo、áo) ǎo 袄

ào 傲奥拗澳懊 biǎn 扁贬匾 biàn 便变遍辨辩辫 biāo 标彪膘 biǎo 表 biē憋鳖 bié

别 biě瘪 bīn 宾滨彬缤濒 bìn 鬓 bīng 冰兵 bǐng 丙柄饼秉禀 bìng 并病 bō拨波玻

bāo 剥 bō菠播 bó脖伯驳泊博搏膊薄勃舶渤 bǒ跛簸 bo 卜 bǔ补捕哺 bù不布步怖

部埠簿 chāng 昌猖 cháng 长肠尝偿常 chǎng 厂场敞 chàng 畅倡唱 chāo 抄钞超

cháo 朝潮巢嘲 chǎo 吵炒 chē车 chě扯 chè彻撤澈 chén 忱尘臣沉辰陈晨 chuǎng

闯 chèn 衬趁 chēng 称撑铛 chéng 成呈承诚城乘惩程澄 橙 chěng 逞 chèng 秤

chī吃嗤痴 chí池驰迟持匙(chí、shi) 弛 chǐ尺齿耻侈 chì斥赤翅 chōng 充冲 chóng 虫

崇 chǒng 宠 chōu 抽 chóu 仇绸愁稠筹酬畴 chǒu 丑 chòu 臭 chū出初 chú除厨

锄雏橱 chǔ础储楚处 chù触畜矗 chuāi 揣(chuāi、chuǎi、 chuài) chuān 川穿 chuán

传船 chuǎn 喘 chuàn 串 chuāng 疮窗 chuáng 床 chuàng 创 chuī吹炊 chuí垂锤

捶 chūn 春椿 chún 纯唇淳醇 chǔn 蠢 1 B bā八巴扒吧疤叭芭捌笆 bá拔跋 bǎ靶 bǎ

把 bà坝爸罢霸 bāi 掰 bái 白 bǎi 百柏摆 bài 败拜 bān 班般斑搬扳颁 bǎn 板版

bàn 办半伴扮拌瓣绊 bāng 帮邦梆 bǎng 绑榜膀 bàng 傍棒蚌谤磅 bāo 包胞苞褒

báo 雹 bǎo 宝饱保堡 bào 报抱暴爆豹 bēi 杯悲碑卑 běi 北 bèi 贝备背倍被辈狈惫

焙 bēn 奔 běn 本 bèn 笨 bēng 崩绷 bèng 蹦泵 bī逼 bí鼻荸 bǐ比彼笔鄙匕秕 bì

币必毕闭毙辟弊碧蔽壁避 臂庇痹蓖璧 biān 边编鞭蝙 C cā擦 cāi 猜 cái 才材财裁 cǎi

采彩睬踩 cài 菜 cān 参餐 cán 残蚕惭 cǎn 惨 càn 灿 cāng 仓苍舱沧 cáng 藏 cāo

操糙 cáo 槽曹 cǎo 草 cè册侧厕测策 céng 层曾 cèng 蹭 chā叉插 chá查茶察茬碴

chǎ衩 chà岔差杈 chāi 拆 chái 柴豺 chān 掺搀 chán 馋缠蝉 chǎn 产铲阐 chàn 颤

第 1 页 共 8 页 3500 常用字带拼音 chuō戳 chuò绰 cí词慈辞磁祠瓷雌 cǐ此 cì次

刺赐 cōng 从匆葱聪囱 cóng 丛 còu 凑 cū粗 cù促醋簇 cuàn 篡 cuàn 窜 cuī催摧

崔 cuì脆翠悴粹 cūn 村 cún 存 cùn 寸 cuō搓撮 cuò错挫措锉 D dā搭 dá达答瘩

dǎ打 dà大(dà、dài) dāi 呆 dài 代带待怠贷袋逮(dǎi、ng 钉(dìng、dīng)订定锭 diū

丢 dōng 东冬 dǒng 董懂 dòng 动冻栋洞 dōu 都兜 dǒu 抖陡蚪 dòu 斗豆逗痘 dū

督 dú毒读独牍 dǔ堵赌睹 dù杜肚度渡妒镀 duān 端 duǎn 短 duàn 段断缎锻 duī

堆 duì队对兑 dūn 吨蹲敦墩 dùn 盾顿囤(dǜn、tǘn)钝 dǔn 盹 duō多哆 duó夺踱

duǒ朵躲 duò惰垛堕舵跺 fěi 匪诽 fèi 废沸肺费吠 fēn 分吩纷芬氛 fén 坟焚 fěn 粉

fèn 份奋愤粪忿 fēng 丰风封疯峰锋蜂枫 féng 逢缝冯 fěng 讽 fèng 凤奉 fó佛 fǒu

否 fū夫肤麸孵敷 fú伏扶服俘浮符幅福凫芙拂 袱辐蝠 fǔ抚府斧俯辅腐甫脯 fù父付妇负

附咐复赴副傅富 腹覆赋缚 G E é鹅蛾额讹俄 è恶饿扼愕遏噩鳄 ēn 恩 ér 儿而 ěr 耳尔

饵 èr 二贰 F fā发 fá乏伐罚阀筏 fǎ法 fān 帆番翻 fán 凡烦繁矾樊 fǎn 反返 fàn 犯

泛饭范贩 fāng 方坊芳 fáng 防妨房 fǎng 仿访纺肪 fàng 放 fēi 飞非啡菲 féi 肥 第

2 页 共 8 页 gāi 该 gǎi 改 gài 盖溉概丐钙 gān 干甘杆肝竿柑 gǎn 秆赶敢感橄

gāng 冈刚纲缸钢肛 gǎng 岗港 gàng 杠 gāo 高膏糕羔篙 gǎo 搞稿镐 gào 告 gē哥

胳鸽割搁歌戈疙 gé阁革格葛隔蛤 gè个各 gěi 给 gēn 根跟 gēng 更耕羹 gěng 埂耿

梗 gōng 工弓公功攻供宫恭躬蚣 gǒng 巩汞拱 gòng 共贡 gōu 勾沟钩 gǒu 狗苟

gòu 构购够垢 gū估姑孤辜咕沽菇箍 gǔ古谷股骨鼓 gù固故顾雇 guā瓜刮 guà挂

guǎ寡 guà卦褂 guāi 乖 2 3500 常用字带拼音 guǎi 拐 guài 怪 guān 关观官棺

guǎn 馆管 guàn 冠贯惯灌罐 guāng 光 guǎng 广 guàng 逛 guī归龟规闺硅瑰 guǐ

轨鬼诡 guì柜贵桂跪刽 gǔn 滚 gùn 棍 guō锅郭 guó国 guǒ果裹 guò过 H hā哈

hái 孩 hǎi 海 hài 害亥骇 hān 酣憨 hán 含寒函涵韩 hǎn 喊罕 hàn 汉汗旱悍捍焊憾

撼翰 hāng 夯 háng 航杭 hāo 蒿 háo 毫豪嚎壕 hǎo 好 hào 号浩耗 hē喝呵 hé禾

合何和河核荷盒 hè贺褐赫鹤 hēi 黑嘿 hén 痕 hěn 很狠 hèn 恨 hēng 哼 héng 恒

横衡 hōng 轰哄烘 hóng 红宏洪虹鸿 hóu 喉猴侯 hǒu 吼 hòu 后厚候 hū乎呼忽

hú狐胡壶湖糊蝴弧葫 hǔ虎唬 hù互户护沪 huā花 huá华哗滑猾 huà化划画话桦 huái

怀槐徊淮 huài 坏 huān 欢 huàn 宦涣焕痪 hái 还 huán 环 huǎn 缓 huàn 幻唤换

患 huāng 荒慌 huáng 皇黄煌凰惶蝗蟥 huǎng 晃谎恍幌 huī灰恢挥辉徽 huí回茴蛔

huǐ悔毁 huì汇会绘贿惠慧讳诲晦秽 hūn 昏婚荤 hún 浑魂 hùn 混 huó活 huǒ火伙

huò或货获祸惑豁霍 jìn 尽劲近进晋浸禁 jīng 京经茎惊晶睛精兢鲸荆 jǐng 井颈景警阱

jìng 净径竞竟敬境静镜靖 jiū纠究揪 jiǔ九久酒 jiù旧救就舅 jìǒng 窘 jiū鸠 jiǔ灸玖韭

jiù臼疚 jū居拘鞠驹 jú局菊橘 jǔ举矩沮 jù句巨拒具俱剧惧据距锯聚 炬 juān 捐鹃

juàn 卷倦绢眷 jué决绝觉掘嚼诀倔爵 jūn 军君均菌钧 jùn 俊峻骏竣 k J jī击d ài)戴

dǎi 歹 dān 丹单(dān、shàn、chán) 担耽 dǎn 胆掸 dàn 旦但诞弹淡蛋氮 dāng 当裆

dǎng 挡党 dàng 荡档 dāo 刀叨 dǎo 导岛倒蹈捣祷 dào 到悼盗道稻 dé得德 de 的

dēng 灯登蹬 děng 等 dèng 凳邓瞪 dī低堤滴 dí敌笛嘀(dī、dī)涤嫡 dǐ底抵 dì地弟

帝递第缔蒂 diān 颠掂 diǎn 典点碘 diàn 电店垫殿淀奠甸玷惦佃 (diàn、tián) diāo 叼

雕刁碉 diào 吊钓调掉 diē爹跌 dié叠蝶谍碟 dīng 丁叮盯 dǐng 顶鼎 dì饥圾机肌鸡迹

积基绩激 讥叽唧畸箕稽 jí及吉级即极急疾集籍棘嫉 辑 jǐ几己挤脊 jì计记纪忌技际剂季

既济继 寄妓寂祭鲫冀 jiā加夹佳家嘉枷 jiá荚颊 jiǎ甲贾钾 jià价驾架假嫁稼 jiān 奸尖坚

歼间肩艰兼监煎 jiǎn 拣俭茧捡减剪检简柬碱 jiàn 见件建剑荐贱健舰渐践 鉴键箭涧溅

jiāng 江姜将浆僵疆缰 jiǎng 讲奖桨蒋 jiàng 匠降酱 jiāo 交郊娇浇骄胶椒焦蕉礁 jiǎo

角狡绞饺脚搅缴侥矫剿 jiào 叫轿较教窖酵 jiē阶皆接揭街秸 jié节劫杰洁结捷截竭 jiě姐

解 jiè介戒届界借芥诫 jīn 巾今斤金津筋襟 jǐn 仅紧谨锦 第 3 页 共 8 页 kā咖 kǎ卡

kāi 开揩 kǎi 凯慨楷 kān 刊堪勘 kǎn 砍坎 kàn 看 kāng 康糠慷 káng 扛 kàng 抗

炕 kǎo 考烤拷 kào 靠铐 kē科棵颗坷苛磕蝌 ké壳咳 kě可渴 kè克刻客课 kěn 肯垦恳

啃 kēng 坑吭 kōng 空 kǒng 孔 kǒng 恐 kòng 控 kōu 抠 kǒu 口 kòu 扣寇 kū

枯哭窟 kǔ苦 kù库裤酷 kuā夸 3 3500 常用字带拼音 kuǎ垮 kuà挎跨胯 kuài 块快筷

kuān 宽 kuǎn 款 kuāng 筐 kuáng 狂 kuàng 况旷矿框眶 kuī亏盔窥 kuí葵魁 kuǐ

傀 kuì愧溃 kūn 昆坤 kǔn 捆 kùn 困 kuò扩括阔廓 L lā垃拉啦 lǎ喇 là腊蜡辣 lái 来

莱 lài 赖癞 lán 兰拦栏蓝篮澜 lǎn 览懒揽缆榄 làn 烂滥 láng 郎狼廊琅榔 lǎng 朗

làng 浪 lāo 捞 láo 劳牢 lǎo 老姥 lào 涝唠烙酪 lè乐勒 léi 雷 lěi 垒蕾儡 lèi 泪类累

肋擂 léng 棱 lěng 冷 lèng 楞 lí厘梨狸离犁璃黎漓篱 lǐ礼李里理哩鲤 lì力历厉立丽利

励例隶栗粒 莉吏沥俐荔砾痢雳 liǎng 俩 lián 连帘怜莲联廉镰 liǎn 脸敛 liàn 练炼恋链

liáng 良凉梁粮粱 liǎng 两 liàng 亮谅辆量晾 liáo 辽疗僚聊寥嘹撩缭 liǎo 潦 liào 镣

瞭 le 了 liào 料 liě咧 liè列劣烈猎裂 lín 邻林临淋琳磷鳞 lǐn 凛檩 lìn 吝赁躏 líng

伶灵铃陵零龄玲凌翎菱 蛉 lǐng 岭领 lìng 令另 liū溜 liú刘流留榴琉硫馏瘤 liǔ柳 liù

六 lóng 龙笼聋隆咙胧窿 lǒng 垄拢 lóu 楼娄 lǒu 搂篓 lòu 漏陋 lú芦炉卢庐颅 lǔ虏

鲁卤 lù露陆录鹿碌路赂 lǘ驴 lǚ旅屡吕侣铝缕履 lǜ律虑滤率绿氯 luán 峦 luǎn 卵 lüè

略掠 lún 轮抡仑伦沦 lùn 论 luó罗萝锣箩骡螺啰(lūo、 luo)逻 luǒ裸 luò络骆落洛

luàn 乱 M má蟆 蛤蟆(há ma) mā妈 má麻 mǎ马码蚂玛 mà骂 ma 吗 mái 埋 mǎi

买 mài 迈麦卖脉 mán 蛮馒瞒 mǎn 满 màn 慢漫曼幔蔓 第 4 页 共 8 页 máng 忙

芒盲茫氓 mǎng 莽 māo 猫 máo 毛矛茅锚 mǎo 铆 mào 茂冒贸帽貌 me 么 méi

没眉梅煤霉枚玫媒楣 měi 每美 mèi 妹昧媚 mén 门 mèn 闷(mēn、mèn) men 们

méng 萌盟蒙朦檬 měng 猛锰 mèng 孟梦 mī咪 mí迷谜弥糜靡(mí、mǐ) mǐ米眯(mí、

mǐ) mì秘密蜜泌觅 mián 眠绵棉 miǎn 免勉娩冕缅 miàn 面 miáo 苗描瞄 miǎo 秒渺

藐 miào 妙庙 miè灭蔑 mín 民 mǐn 敏皿闽悯 míng 名明鸣铭螟 mìng 命 miù谬

mō摸 mó模膜摩磨魔馍摹蘑 mò抹(mò、mō、mǒ)末沫莫漠 墨默茉陌寞 móu 谋 mǒu

某 mǔ母亩牡姆拇 mù木目牧墓幕慕暮沐募睦穆 N ná拿 nǎ哪 nà娜钠捺呐 něi 馁

nèi 内 nà那纳 nǎi 乃奶 nài 耐奈 nán 男南难 náng 囊 4 3500 常用字带拼音 náo

挠 nǎo 恼脑 nào 闹 ne 呢 nèn 嫩 néng 能 ní尼泥 nǐ你拟 nì逆昵匿溺腻 nián 年

niǎn 捻撵碾 niàn 念 niáng 娘 niàng 酿 niǎo 鸟 niào 尿 niē捏 niè聂镊孽 nín 您

níng 宁凝拧(nīng、nìng、 nǐng)狞柠 nìng 泞 niú牛 niǔ扭纽钮 nóng 农浓脓 nòng

弄 nú奴 nǔ努 nù怒 nǚ女 nüè疟虐 nuǎn 暖 nuó挪 nuò诺懦糯 O P ōu 欧鸥 ǒu

偶呕藕 pā趴 pá爬耙 pà怕帕 pāi 拍 pái 牌徘排(pái、pǎi) pài 派湃 pān 攀潘 pán

盘 pàn 判叛盼畔 pāng 乓 páng 旁庞螃 pàng 胖 pāo 抛 páo 袍刨咆 pǎo 跑 pào

炮泡 pēi 胚 péi 陪培赔 pèi 佩配沛 pēn 喷 pén 盆 pēng 砰烹 péng 朋棚蓬膨彭硼

鹏澎篷 pěng 捧 pèng 碰 pī批披劈坯霹 pí皮疲脾啤 pǐ匹 pì僻屁譬 piàn 片 piān

偏篇翩 piàn 骗 piāo 漂飘 piáo 瓢 piào 票 piě撇 pīn 拼 pín 贫频 pìn 聘 pǐn 品

pīng 乒 píng 平评凭苹瓶萍坪屏 pō坡泼颇 pó婆 pò迫破魄 pōu 剖 pū扑 pú仆葡

菩蒲 pǔ朴普谱圃浦 pù铺瀑 qiáng 强墙 qiǎng 抢 qiāo 悄敲锹跷 qiáo 乔侨桥瞧荞

憔 qiǎo 巧 qiào 俏峭窍翘撬 qiē切 qié茄 qiě且 qiè窃怯 qīn 亲侵钦 qín 芹琴禽勤

秦擒 qǐn 寝 qīng 青轻倾清蜻氢卿 qíng 情晴擎 qǐng 顷请 qìng 庆 qióng 穷琼 qiū

丘秋蚯 qiú求球囚 qū区驱屈趋岖蛆躯 qú渠 qǔ曲取娶 qù去趣 quān 圈 quán 全权

泉拳痊 quǎn 犬 quàn 劝券 quē缺 qué瘸 què却雀确鹊 qún 裙群 R Q qí荠(qí、jì)

qī七妻戚期欺漆柒凄栖嘁 qí齐其奇骑棋旗歧祈脐崎畦 鳍 qǐ乞企岂启起 qì气弃汽砌器迄

泣契 qiā掐 qià恰洽 qiān 千迁牵铅谦签前 qián 钱钳潜乾黔 qiǎn 浅遣谴 qiàn 欠歉

嵌 qiāng 枪腔呛 第 5 页 共 8 页 rán 然燃 rǎn 染 ráng 瓤 rǎng 嚷壤攘 ràng 让

ráo 饶 rǎo 扰 rào 绕 rě惹 rè热 rén 人仁 rěn 忍 rèn 刃认任纫韧 rēng 扔 réng

仍 rì日 róng 绒荣容熔融茸溶蓉榕 rǒng 冗 5 3500 常用字带拼音 róu 柔揉蹂 ròu

肉 rú如儒蠕 rǔ乳辱 rù入褥 ruǎn 软 ruǐ蕊 ruì锐瑞 rùn 润闰 ruò若弱 S sā撒(sǎ、

sā) sǎ洒 sà飒萨 sāi 塞腮 sài 赛 sān 三叁 sǎn 伞 sàn 散 sāng 桑 sǎng 嗓 sàng

丧 sāo 搔骚臊 sǎo 扫嫂 sè色涩瑟 sēn 森 sēng 僧 shā杀沙纱刹砂 shǎ傻 shà啥煞

霎 shāi 筛 shai 晒 shān 山删衫杉珊苫 shǎn 闪陕 shàn 扇善擅膳赡 shāng 伤商

shang 裳 shǎng 晌赏 shàng 上尚 shāo 捎梢烧稍 sháo 勺芍 shǎo 少 shào 绍哨

shē奢赊 shé舌蛇 shě舍 shè设社射涉摄赦 shēn 申伸身深呻绅 shén 神 shěn 沈审

婶 shèn 肾甚渗慎 shēng 升生声牲笙甥 shéng 绳 shěng 省 shèng 胜圣盛剩 shī尸

失师诗施狮湿虱 shí十什石时识实拾蚀食 shǐ史使始驶矢屎 shì士氏世市示式事侍势视

试饰室是柿适逝释誓恃 拭嗜 shōu 收 shǒu 手守首 shòu 寿受兽售授瘦 shū书叔殊梳

疏舒输蔬抒枢 淑 shú熟秫赎 shǔ暑鼠薯黍署蜀曙 shù术束述树竖数恕庶墅漱 shuā刷

shuǎ耍 shuāi 衰摔 shuǎi 甩 shuài 帅蟀 shuān 拴栓 shuàn 涮 shuāng 双霜

shuǎng 爽 shuí谁 shuǐ水 shuì税睡 shǔn 吮 shùn 顺瞬 shuō说 shuò烁硕 sòu 嗽

sī丝司私思斯撕嘶 sǐ死 sì四寺似饲肆伺 sōng 松 sǒng 耸 sòng 宋诵送颂讼 sōu 搜

艘 sū苏酥 sú俗 sù诉肃素速宿塑粟溯 suān 酸 suàn 蒜算 suī虽 suí随 suǐ髓 suì岁

碎穗祟遂隧 第 6 页 共 8 页 sūn 孙 sǔn 损笋 suo 嗦 suō缩唆梭 suǒ所索锁琐 T

tā她他它塌 tǎ塔 tà踏蹋 tāi 胎 tái 台抬苔 tài 太态泰汰 tān 贪摊滩瘫 tán 坛谈痰昙

谭潭檀 tǎn 坦毯袒 tàn 叹炭探碳 tāng 汤 táng 唐堂塘膛糖棠搪 tǎng 倘躺淌 tàng

烫趟 tāo 涛掏滔 táo 逃桃陶淘萄 tǎo 讨 tào 套 tè特 téng 疼腾誊藤 tī梯踢剔 tí提

题蹄啼 tǐ体 tì剃惕替屉涕 tiān 天添 tián 田甜填恬 tiǎn 舔 tiāo 挑 tiáo 条笤 tiào

跳 tiē贴帖 tiě铁 tīng 厅听 tíng 亭庭停蜓廷 tǐng 挺艇 tōng 通 tóng 同桐铜童彤瞳

tǒng 统桶筒捅 tòng 痛 tōu 偷 tóu 头投 tòu 透 tū秃突凸 tú图徒涂途屠 tǔ土吐 6

3500 常用字带拼音 tù兔 tuán 团 tuī推 tuí颓 tuǐ腿 tuì退蜕褪 tūn 吞 tún 屯臀

tuō托拖脱 tuó驼驮鸵 tuǒ妥椭 tuò拓唾 W wā挖蛙洼 wá娃 wǎ瓦 wà袜 wāi 歪

wài 外 wān 弯湾豌 wán 丸完玩顽 wǎn 挽晚碗宛婉惋 wàn 万腕 wāng 汪 wáng 亡

王 wǎng 网往枉 wàng 妄忘旺望 wēi 危威微偎薇巍 wéi 为围违唯维桅 wěi 伟伪尾委

纬苇萎 wèi 卫未位味畏胃喂慰尉谓 猬蔚魏 wēn 温瘟 wén 文纹闻蚊 wěn 稳吻紊

wèn 问 wēng 翁嗡 wèng 瓮 wō窝涡蜗 wǒ我 wò沃卧握 wū乌污呜屋巫诬 wú无吴

芜梧蜈 wǔ五午伍武侮舞捂鹉 wù勿务物误悟雾坞晤 X xiā虾瞎 xiá峡狭霞匣侠暇辖 xià

下吓夏厦 xiān 仙先纤掀鲜锨 xián 闲弦贤咸衔嫌涎舷 xiǎn 显险 xiàn 县现线限宪陷馅

羡献腺 xiāng 乡相香箱厢湘镶 xiáng 详祥翔 xiàng 向巷项象像橡 xuē削 xiāo 宵消销

萧硝箫嚣 xiáo 淆肖哮 xiǎo 小晓 xiào 孝效校笑啸 xiē些歇楔蝎 xié协邪胁斜携鞋挟谐

xiě写 xiè泄泻卸屑械谢懈蟹 xīn 心辛欣新薪信芯锌 xìn 衅 xīng 兴星腥猩 xíng 刑行

形型邢 xǐng 醒 xìng 杏姓幸性 xiōng 凶兄胸匈汹 xióng 雄熊 xiū休修羞 xiǔ朽 xiù

秀绣袖锈嗅 xū须虚需旭 xú徐 xǔ许 xù序叙畜绪续絮蓄恤酗婿轩 xuān 宣喧 xuán 悬

旋玄漩 xuǎn 选癣 xuàn 炫 xuē靴薛 xué穴学 xuě雪 xuè血 xūn 勋熏 xún 寻巡旬

询循驯 xùn 训讯迅汛逊殉 Y xī夕西吸希析息牺悉惜稀溪 锡熄膝昔晰犀熙嬉蟋 xí习席袭

媳 xǐ洗喜徙铣 xì戏系细隙 yā压呀押鸦鸭 yá牙芽崖蚜涯衙 yǎ哑雅 yà亚讶 yān 咽烟

淹腌蔫 第 7 页 共 8 页 yán 延严言岩沿炎研盐颜阎 蜒檐 yǎn 掩眼演奄衍 yàn 厌宴

艳验焰雁燕砚唁谚 堰 yāng 央殃秧鸯 yáng 扬羊阳杨洋 yǎng 仰养氧痒 yàng 样漾

yāo 妖腰邀夭吆 yáo 窑谣摇遥肴姚 yǎo 咬舀 yào 药要耀钥 yē椰 yé爷 yě也冶野 yè

业叶页夜液掖谒腋 yī一衣医依伊壹揖 yí仪宜姨移遗疑夷胰 yǐ乙已以蚁倚椅 yì义亿忆艺

议亦异役译易疫 益谊意毅翼屹抑邑绎奕逸 溢肄 yīn 因阴姻音茵殷 yín 银吟淫 yǐn 引

饮隐蚓瘾 yìn 印 yīng 应英樱鹰莺婴缨鹦 yíng 迎盈营蝇赢荧莹萤 yǐng 影颖 yìng 映

硬 yo 哟 yōng 佣拥庸 yǒng 永咏泳勇涌蛹踊 yòng 用 yōu 优忧悠幽 yóu 尤由犹邮

油游 yǒu 友有 yòu 又右幼诱佑 yū迂淤 yú于余鱼娱渔愉愚榆隅逾舆 yǔ予与宇屿羽雨

语 yù玉育狱浴预域欲御裕遇愈 誉吁芋郁喻寓豫 yuān 冤鸳渊 yuán 元员园原圆援缘源

袁猿 辕 yuǎn 远 yuàn 怨院愿 yuē约 yuè月悦阅跃越岳粤 7 3500 常用字带拼音

yún 云匀耘 yǔn 允陨 yùn 孕运 yūn 晕 yùn 韵酝蕴 Z zá杂砸 zāi 灾栽 zǎi 宰载

zài 再在 zán 咱 zǎn 攒蚤藻 zàn 暂赞 zāng 脏赃 zàng 葬 zāo 遭糟 záo 凿 zǎo

早枣澡 zào 灶皂造燥躁噪 zé则择泽责 zéi 贼 zěn 怎曾 zēng 增憎 zèng 赠 zhā渣

扎喳 zhá轧闸铡 zhǎ眨 zhà炸榨乍诈栅 zhāi 摘斋 zhái 宅 zhǎi 窄 zhài 债寨 zhān

沾粘毡瞻 zhǎn 斩展盏崭 zhàn 占战站栈绽蘸 zhāng 张章彰樟 zhǎng 涨掌 zhàng

丈仗帐胀障杖账 zhāo 招昭 zhǎo 找沼 zhào 召兆赵照罩 zhē遮折(zhé、zhē、shé) zhé

哲辙 zhě者 zhè这浙蔗 zhēn 贞针侦珍真斟榛 zhěn 诊枕疹 zhèn 阵振镇震 zhēng

争征睁筝蒸怔狰 zhěng 整拯 zhèng 挣正证郑政症 zhī之支只汁芝枝知织肢脂 蜘吱

zhí执侄直值职植殖 zhǐ止旨址纸指趾 zhì至志制帜治质秩致智置 zhì挚掷窒滞稚 zhōng

中忠终钟盅衷 zhǒng 肿种 zhòng 众重仲 zhōu 州舟周洲粥 zhóu 轴 zhǒu 肘帚

zhòu 宙昼皱骤咒 zhū朱株珠诸猪蛛 zhú竹烛逐 zhǔ主属煮嘱拄 zhù住助注驻柱祝著

筑铸贮 蛀 zhuā抓 zhuǎ爪 zhuān 专砖 zhuǎn 转 zhuàn 撰 zuàn 赚(zhuàn、zuàn)

zhuāng 庄装妆桩 zhuàng 壮状撞幢 zhuī追椎锥 zhuì坠缀赘 zhūn 谆 zhǔn 准

zhuō捉桌拙 zhuó卓 zhuó浊啄灼茁酌琢 zhe 着 zǎi 仔 zī姿资滋咨 zǐ子紫籽姊滓 zì

字自 zōng 宗棕踪综 zǒng 总 zòng 纵 zǒu 走 zòu 奏揍 zū租 zú足族卒 zǔ阻组祖

诅 zuàn 钻 zuǐ嘴 zuì最罪醉 zūn 尊遵 zuó昨 zuǒ左 zuò作坐座做


发布评论

评论列表(0)

  1. 暂无评论