最新消息:词语库(www.ciyuku.com)为您提供经典词语解释、词语大全、造句、诗词诗句、名言名句、网络词语等。这是一个文学天堂,来到这里你可以学习词语知识并与网友交流。美文赏析,范文大全,优秀作文,心情日记。

最新统编版部编版五年级语文上册词语表看拼音写词语(含答案)

优秀作文admin60浏览0评论


2024年3月30日发(作者:妈字笔画顺序)

最新统编版部编版五年级语文上册词语表看拼音写词语(含答案)

最新统编版部编版五年级语文上册词语表看拼音写词语(听写大赛)

第一单元

jīng qiǎo pèi hé shēn duàn shì yí bái hè shēng yìng

shēng yìng xún cháng wàng què jìng xiá qīng chén gū dú

yōu rán huáng hūn ēn huì měi zhōng bú zú

bō zhǒng jiāo shuǐ fēn fù zhà yóu ài mù tǐ miàn

shēn yè guì huā dǒng dé gāo bǐng chá yè

《蝉》

[唐 ]· 虞世南

垂緌饮清露, 。 , 。

按课文内容填空

那雪白的( ),那全身的( )结构,那铁色的( ),那( )的

脚,增之一分则( ),减之一分则( ),素之一忽则( ),( )之一忽

则嫌黑。 在清水田里,时有一只两只白鹭站着( ),整个的田便成了一幅( )

( )里的画面。田的大小好像是有心人为白鹭设计的( )。

( )的空中( )白鹭的低飞,更是乡居生活中的一种( )。那是

( )的形象化,而且具有( )了。

最新统编版部编版五年级语文上册词语表看拼音写词语(含答案)

第二单元

姓名:

xùn qī shān hóng bào fā jiān gé wéi dú lǎn duò

píng wěn bǎo chí píng héng xié tiào měi gǎn shì yì

jiā cháng jiǎ rú lián jié lǐ suǒ dāng rán

zhào jí dà chén shāng yì jiě jué chēng zàn shāng liàng

yǔn nuò diǎn lǐ dé zuì dǎn qiè shì ruò jù jué

zhí wèi wú jià zhī bǎo tóng xīn xié lì liè bào guàn jun

lù dì fǔ chōng dā chéng huǒ jiàn hū xiào chì dào

fā dòng jī shǒu diàn tǒng nán yǐ zhì xìn gāo sù gōng lù

qīn luè xiū zhù fěn suì lǐng dǎo dǎ jī jiān chí


发布评论

评论列表(0)

  1. 暂无评论