最新消息:词语库(www.ciyuku.com)为您提供经典词语解释、词语大全、造句、诗词诗句、名言名句、网络词语等。这是一个文学天堂,来到这里你可以学习词语知识并与网友交流。美文赏析,范文大全,优秀作文,心情日记。

(完整)语文部编版五年级上册词语表带拼音

心情日记admin110浏览0评论


2024年3月30日发(作者:去美国留学安全吗)

本文格式为Word版,下载可任意编辑

(完整)语文部编版五年级上册词语表带拼

词语表

1、jīng qiǎo精巧 pèi hé协作 shēn duàn身材 shì yí适合 shēng yìng生硬

xún cháng寻常 wàng què淡忘 liú xiàn xíng流线型 jìng xiá镜匣 qìng凊

chén晨 gū dú寂寞 ān wěn平稳 yōu rán悠然 shì嗜hào好 huáng hūn傍

晚 ēn huì恩惠 qīng chéng清澄 xíng xiàng huà形象化 měi zhōng bù zú

美中缺乏

2、bō zhǒng播种 jiāo shuǐ浇水 fēn fù叮咛 zhà yóu榨油 ài mù喜爱 tǐ

miàn体面 shēn yè深夜

3、guì huā桂花 mù lán木兰 huā花 gāo bǐng糕饼 chá yè茶叶 pào chá

泡茶

5、xùn qī汛期 shān hóng山洪 bào fā爆发 fǎng yǒu访友 jiàn gé间隔 wéi

dú唯独 lǎn duò懒散 píng wěn安稳 bǎo chí保持 píng héng平衡 xié tiáo

协调 měi gǎn美感 shì yì暗示 jiā cháng家常 jiǎ rú如果 lǐ suǒ dāng rán理

所固然 lián jié联结

6、wú jià zhī bǎo无价之宝 zhào jí召集 dà chén大臣 shāng yì协商 yǒng

gǎn英勇 jī zhì机灵 jiě jué解决 nán tí难题 chēng zàn赞扬 jué kǒu bù tí

绝口不提 chéng yì诚意 lǐ zhí qì zhuàng理直气壮 jiāo fù交付 shāng liɑng

商议 yǔn nuò承诺 huà guī划归 diǎn lǐ典礼 yuē dìng商定 sī háo丝毫 kè

shè客舍 dǎn qiè害怕 shì ruò示弱 suí xíng随行 tuī cí推却 jù jué拒绝

第 1 页 共 5 页

本文格式为Word版,下载可任意编辑

biān jìng边疆 zhí wèi职位 fú qì服气 gōng wú bú kè攻无不克 zhàn wú bú

shèng战无不胜 néng nài能耐 gāo tóu dà mǎ高头大马 shùn yǎn顺眼 zhū

wèi诸位 chéng jī乘机 zhàn páo战袍 fù jīng qǐng zuì负荆请罪 tóng xīn

xié lì同心协力

7、liè bào猎豹 tuó niǎo鸵鸟 guàn jūn冠军 lù dì陆地 fǔ chōng俯冲 gāo

sù gōng lù高速马路 dā chéng搭乘 huǒ jiàn火箭 hào hàn浩瀚 fā dòng jī

动员机 hū xiào吼叫 ér而 guò过 shǒu diàn tǒng手电筒 chì dào赤道 nán

yǐ zhì xìn难以置信 qīng yì轻易

8、zì zh ìqū自治区 liè wù猎物 zūn jìng恭敬 ēn rén恩人 bào dá报答 chóu

xiè答谢 zhēn bǎo瑰宝 lóng gōng龙宫 gǎn jī感激 zhòng xiè重谢 jì niàn

纪念 dīng zhǔ嘱咐 fù huó复活 yì lùn议论 bēng tā倒塌 bān jiā搬家 jiāo

jí着急 cuīcù督促 fā shì宣誓 qiān zhēn wàn què千真万确 huǎng huà谎言

chí yán拖延 zhèn dìng镇定 zhào shí如实 hòu huǐ懊悔 bēi tòng悲痛 wū

yún mì bù乌云密布 kuáng fēng nù háo狂风怒号 zhèn tiān dòng dì震天动

地 shì shì dài dài世世代代

9、sǎo zi嫂子 shèng fàn剩饭 chuáng pù床铺 qīn mì亲热 ài lǐ bù lǐ爱理

不理 pú shàn蒲扇 xiào xī xī笑嘻嘻 méi kāi yǎn xiào眉开眼笑 yī wǔ yī shí

一五一十 jiā chǎn家当 chéng jiā lì yè成家立业 hǎo dǎi好歹 duì dài看待 xī

han希奇 liáng shi粮食 wēi ruò微弱 shā纱 yī衣 qī zi妻子 wǎn晩 xiá霞

huàng huàng dang dang晃晃荡荡 yún xiá云霞 chéng tiān整天chéng yè

成夜 pú táo jiǔ葡萄酒 wú jū wú shù无拘无束 yóu yǒng游泳 jié hūn结婚

xiāng yī wéi mìng相依为命

第 2 页 共 5 页

本文格式为Word版,下载可任意编辑

13huǐ miè消灭 bù kě gū liàng不行估量 jǔ shì wén míng举世著名 huáng

jiā皇家 zhòng xīng gǒng yuè众星拱月 tíng tái lóu gé亭台楼阁 xiàng

zhēng象征 jiē shì街市 shān xiāng山乡cūn yě村野 fǎng zhào模仿 shī

qíng huà yì诗情画意 jiàn zhù建造 màn bù漫步 màn yóu漫游 tiān nán

hǎi běi天南海北 bǎo lǎn饱览 fēng jǐng míng shèng风景名胜 liú lián流连

zhìshēn置身 jìng jiè境界 hóng wěi雄伟 qīng tóng青铜 lǐ qì礼器 qí zhēn

yì bǎo奇珍异宝 bó wù guǎn博物馆 bān yùn搬运 tǒng tǒng统统 xiāo huǐ

销毁 zuì zhèng罪证 qīn lüè zhě侵略者 fèng mìng奉命

15、cùn cǎo bù shēng寸草不生 rì yè日夜bù tíng不停 gāng tiě钢铁 fán zhí

繁殖 liáng shi粮食 méi tàn煤炭 shuǐ zhēng qì水蒸气 shuǐ dī水滴 piāo fú

飘浮 shā jūn杀菌 zhì liáo治疗

16、sōng shǔ松鼠 guāi qiǎo乖巧 xùn liáng驯良 bǔ zhuō捕捉 niǎo què

鸟雀 xìng rén杏仁 qīng xiù清秀 jiǎo jiàn强健 jī jǐng机敏 líng lóng玲珑

xiē liáng乘凉 zhuī zhú追赶 jǐng jué警惕 chù dòng触动 huáng shǔ láng

黄鼠狼 rě nǎo惹恼 biān编 zhā扎 duān duān zhèng zhèng端端正正 xiá

zhǎi狭窄 miǎn qiǎng牵强 tuō luò脱落

17、lián xù间断 guǎng bō播送 tiě lù铁路 cí tuì解雇 zhèng qián挣钱 yā

yì压抑 cháo shī湿润 máng lù劳碌 féng rèn缝纫 yīn àn阴暗 kù shǔ酷暑

yán xià炎夏 zhēng lóng蒸笼zào shēng噪声 shòu ruò瘦弱 jǐ bèi脊背 kǒu

zhào口罩 jūn liè龟裂 rěn xīn忍心 shǔ luo数落 quán lì权利

18、yú chuán渔船 bào kǎo报考 lǚ diàn旅店 xīn téng心疼 jiào xun教训

miào huì庙会 shèng dà盛大 cǎi pái彩排 gè shì gè yàng各式各样 táng

第 3 页 共 5 页

本文格式为Word版,下载可任意编辑

guǒ糖果 jī yā yú ròu鸡鸭鱼肉 zhǐ xiè纸屑 wàn huā tǒng万花筒 wéi yī唯

一 qiān biàn wàn huà千变万化 chōu xiàng抽象 qǐ dí启迪 péi jià陪嫁 bì

yè毕业 xué zá fèi学杂费 jì sù寄宿 pǐn cháng品尝 fǎ bǎo法宝 lù fèi路费

lún huàn轮换 yì shí意识 yán zhòng xìng严重性 lǐng lüè领会 mǎn tiān

xīng dǒu满天星斗 huǎn huǎn缓缓 yì jìng意境 lǚ fèi旅费 shī fàn师范

mián bèi棉被 bèi qí备齐 xíng zhuāng行装 mó miè磨灭 jīng zhì精美

21、lí míng黎明 hóng yùn红晕 qī hēi漆黑 yíng huǒ chóng萤火虫 piān

piān fēi wǔ翩翩飞舞 méng méng xì yǔ蒙蒙细雨 dà yàn大雁 bǐ yì比翼 ér

而 fēi飞 yè mù夜幕jiàng lín降落 yù fā愈发 xīn kuàng shén yí心旷神怡

tàn huǒ炭火 huǒ pén火盆 zǒu láng走廊 xián yì闲逸 wèi miǎn未免

22、lù xù陆续 bái máng máng白茫茫 guī lǜ逻辑 róng shù榕树 jiū zhèng

纠正 bù kě不行jì shù计数 mù zhuāng木桩 chàn dòng抖动 zhǎng cháo

涨潮 shù shāo树梢 jìng jì静寂 yìng jiē bù xiá应接不暇 huà méi画眉 niǎo

25、jiù fù舅父 jīn jīn yǒu wèi津津有味 háo jié豪杰 yīng xióng好汉 wú

xiàn无限 yì zhī bàn jiě一知半解 miǎn miǎn qiǎng qiǎng勉牵强强 kū kū tí

tí哭哭啼啼 yàn fán讨厌 huāng táng荒唐 xīn suān辛酸 xīng wáng兴亡

shèng shuāi盛衰 zǒng ér yán zhī总而言之 tǒng统 ér yán而言 zhī之 zuò

rén做人 chǔ shì处事 fǎng wèn访问 jīng cǎi精彩 fán suǒ烦琐 suǒ rán wú

wèi索然无味 méng méng lóng lóng朦朦胧胧 duī qì堆砌 zì zuò duō qíng

自作多情 fēng huā xuě yuè风花雪月 zhēn qíng shí gǎn真情实感 zhì pǔ质

朴 qiǎn xiǎn浅显 piān zhāng篇章 xīn dòng心动 shén神 yí移 guó jì国际

第 4 页 共 5 页

本文格式为Word版,下载可任意编辑

kān wù刊物

第 5 页 共 5 页


发布评论

评论列表(0)

  1. 暂无评论