最新消息:词语库(www.ciyuku.com)为您提供经典词语解释、词语大全、造句、诗词诗句、名言名句、网络词语等。这是一个文学天堂,来到这里你可以学习词语知识并与网友交流。美文赏析,范文大全,优秀作文,心情日记。

《千字文》全文(带拼音)及其全文解释

范文大全admin78浏览0评论


2024年1月11日发(作者:上行速率)

《千字文》全文(带拼音)及其全文解释

千字文全文带拼音

天地玄黄 (tiān dì xuán huáng),宇宙洪荒 (yǔ zhòu hóng

huāng)。

日月盈昃 (rì yuè yíng zè),辰宿列张 (chén xiù liè zhāng)。

寒来暑往 (hán lái shǔ wǎng),秋收冬藏 (qiū shōu dōng cáng)。

闰馀成岁 (rùn yú chéng suì), 律吕调阳 (lǜ lǚ tiáo yáng)。

云腾致雨 (yún téng zhì yǔ), 露结为霜 (lù jié wéi shuāng)。

金生丽水 (jīn shēng lí shuǐ), 玉出昆冈 (yù chū kūn gāng)。

剑号巨阙(jiàn hào jù què), 珠称夜光 (zhū chēng yè guāng)。

果珍李柰 (guǒ zhēn lǐ nài), 菜重芥姜 (cài zhòng jiè jiāng)。

海咸河淡 (hǎi xián hé dàn), 鳞潜羽翔 (lín qián yǔ xiáng)。

龙师火帝 (lóng shī huǒ dì), 鸟官人皇 (niǎo guān rén huáng)。

始制文字(shǐzhì wén zì ),乃服衣裳 (nǎi fú yī shāng)。

推位让国 (tuī wèi ràng guó), 有虞陶唐 (yǒu yú táo táng)。

吊民伐罪 (diào mín fá zuì), 周发殷汤 (zhōu fā yīn tāng)。

坐朝问道 (zuò cháo wèn dào), 垂拱平章 (chuí gǒng pián

zhāng)。

爱育黎首 (ài yù lí shǒu), 臣伏戎羌 (chén fú róng qiāng)。

遐迩一体 (xiá ěr yī tǐ), 率宾归王 (shuài bīn guī wáng)。

鸣凤在竹 (míng fèng zài zhú), 白驹食场 (bái jū shí cháng)。

化被草木 (huà bèi cǎo mù), 赖及万方 (lài jí wàn fāng)。

盖此身发 (gài cǐ shēn fà), 四大五常(sì dà wǔ cháng)。

恭惟鞠养 (gōng wéi jū yǎng), 岂敢毁伤 (qǐ gǎn huǐ shāng)。

女慕贞洁 (nǚ mù zhēn jié), 男效才良 (nán xiào cái liáng)。

知过必改 (zhī guò bì gǎi), 得能莫忘 (dé néng mò wàng)。

罔谈彼短 (wǎng tán bǐ duǎn), 靡恃己长 (mǐ shì jǐ cháng)。

信使可覆 (xìn shǐ kě fù), 器欲难量 (qì yù nán liáng)。

墨悲丝染 (mò bēi sī rǎn), 诗赞羔羊 (shī zàn gāo yáng)。

景行维贤 (jǐng xíng wéi xián), 克念作圣 (kè niàn zuò shèng)。

德建名立 (dé jiàn míng lì), 形端表正 (xíng duān biǎo zhèng)。

空谷传声 (kōng gǔ chuán shēng), 虚堂习听 (xū táng xí tīng)。

祸因恶积 (huò yīn è jī), 福缘善庆 (fú yuán shàn qìng)。

尺璧非宝 (chǐ bì fēi bǎo), 寸阴是竞 (cùn yīn shì jìng)。

资父事君 (zī fù shì jūn), 曰严与敬 (yuē yán yǔ jìng)。

孝当竭力 (xiào dāng jié lì), 忠则尽命 (zhōng zé jìn mìng)。

临深履薄 (lín shēn lǚ bó), 夙兴温凊 (sù xīng wēn qìng)。

似兰斯馨 (sì lán sī xīn), 如松之盛 (rú sōng zhī shèng)。

川流不息 (chuān liú bù xī), 渊澄取映 (yuān chéng qǔ yìng)。

容止若思 (róng zhǐ ruò sī), 言辞安定 (yán cí ān dìng)。

笃初诚美 (dǔ chū chéng měi), 慎终宜令 (shèn zhōng yí lìng)。

荣业所基 (róng yè suǒ jī), 籍甚无竟 (jí shèn wú jìng)。

学优登仕 (xué yōu dēng shì), 摄职从政 (shè zhí cóng zhèng)。

存以甘棠(cún yǐ gān táng), 去而益咏 (qù ér yì yǒng)。

乐殊贵贱 (yuè shū guì jiàn), 礼别尊卑 (lǐ bié zūn bēi)。

上和下睦 (shàng hé xià mù), 夫唱妇随 (fū chàng fù suí)。

外受傅训 (wài shòu fù xùn), 入奉母仪 (rù fèng mǔ yí)。

诸姑伯叔 (zhū gū bó shū), 犹子比儿 (yóu zǐ bǐ ér)。

孔怀兄弟 (kǒng huái xiōng dì), 同气连枝 (tóng qì lián zhī)。

交友投分 (jiāo yǒu tóu fèn), 切磨箴规 (qiē mó zhēn guī)。

仁慈隐恻 (rén cí yǐn cè), 造次弗离 (zào cì fú lí)。

节义廉退 (jié yì lián tuì),颠沛匪亏 (diān pèi fēi kuī)。

性静情逸 (xìng jìng qíng yì),心动神疲 (xīn dòng shén pí)。

守真志满 (shǒu zhēn zhì mǎn),逐物意移 (zhú wù yì yí)。

坚持雅操 (jiān chí yǎ cāo),好爵自縻(hǎo jué zì mí)。

都邑华夏 (dū yì huá xià),东西二京 (dōng xī èr jīng)。

背邙面洛 (bèi máng miàn luò),浮渭据泾 (fú wèi jù jīng)。

宫殿盘郁 (gōng diàn pán yù),楼观飞惊 (lóu guàn fēi jīng)。

图写禽兽 (tú xiě qín shòu),画彩仙灵 (huà cǎi xiān líng)。

丙舍旁启 (bǐng shè páng qǐ),甲帐对楹 (jiǎ zhàng duì yíng)。

肆筵设席 (sì yán shè xí),鼓瑟吹笙 (gǔ sè chuī shēng)。

升阶纳陛 (shēng jiē nà bì),弁转疑星 (biàn zhuàn yí xīng)。

右通广内 (yòu tōng guǎng nèi),左达承明(zuǒ dá chéng

míng)。

既集坟典 (jì jí fén diǎn),亦聚群英 (yì jù qún yīng)。

杜稿钟隶 (dù gǎo zhōng lì),漆书壁经 (qī shū bì jīng)。

府罗将相 (fǔ luó jiàng xiàng),路侠槐卿 (lù xiá huái qīng)。

户封八县 (hù fēng bā xiàn),家给千兵 (jiā jǐ qiān bīng)。

高冠陪辇 (gāo guān péi niǎn),驱毂振缨 (qū gǔ zhèn yīng)。

世禄侈富 (shì lù chǐ fù),车驾肥轻 (chē jià féi qīng)。

策功茂实 (cè gōng mào shí),勒碑刻铭 (lè bēi kè míng)。

磻溪伊尹 (pán xī yī yǐn),佐时阿衡(zuǒ shí ā héng)。

奄宅曲阜(yǎn zhái qū fù),微旦孰营 (wēi dàn shú yíng)。

桓公匡合(huán gōng kuāng hé), 济弱扶倾 (jì ruò fú qīng)。

绮回汉惠 (qǐ huí hàn huì), 说感武丁 (yuè gǎn wǔ dīng)。

俊乂密勿 (jùn yì mì wù), 多士寔宁 (duō shì shí níng)。

晋楚更霸 (jìn chǔ gēng bà), 赵魏困横 (zhào wèi kùn héng)。

假途灭虢 (jiǎ tú miè guó), 践土会盟 (jiàn tǔ huì méng)。

何遵约法 (hé zūn yuē fǎ), 韩弊烦刑 (hán bì fán xíng)。

起翦颇牧 (qǐ jiǎn pō mù), 用军最精 (yòng jūn zuì jīng)。

宣威沙漠 (xuān wēi shā mò), 驰誉丹青 (chí yù dān qīng)。

九州禹迹 (jiǔ zhōu yǔ jì), 百郡秦并 (bǎi jùn qín bìng)。

岳宗恒岱 (yuè zōng tài dài), 禅主云亭 (shàn zhǔ yún tíng)。

雁门紫塞 (yàn mén zǐ sài), 鸡田赤诚 (jī tián chì chéng)。

昆池碣石 (kūn chí jié shí), 钜野洞庭 (jù yě dòng tíng)。

旷远绵邈 (kuàng yuǎn mián miǎo), 岩岫杳冥 (yán xiù yǎo

míng)。

治本于农 (zhì běn yú nóng), 务兹稼穑 (wù zī jià sè)。

俶载南亩 (chù zǎi nán mǔ), 我艺黍稷 (wǒ yì shǔ jì)。

税熟贡新 (shuì shú gòng xīn), 劝赏黜陟 (quàn shǎng chù zhì)。

孟轲敦素 (mèng kē dūn sù), 史鱼秉直(shǐ yú bǐng zhí)。

庶几中庸 (shù jī zhōng yōng), 劳谦谨敕 (láo qiān jǐn chì)。

聆音察理 (líng yīn chá lǐ), 鉴貌辨色 (jiàn mào biàn sè)。

贻厥嘉猷 (yí jué jiā yóu), 勉其祗植(miǎn qí zhīzhí)。

省躬讥诫 (xǐng gōng jī jiè), 宠增抗极 (chǒng zēng kàng jí)。

殆辱近耻 (dài rǔ jìn chǐ), 林皋幸即 (lín gāo xìng jí)。

两疏见机 (liǎng shū jiàn jī), 解徂谁逼 (jiě cú shuí bī)。

索居闲处 (suǒ jū xián chù), 沉默寂寥 (chén mò jì liáo)。

求古寻论 (qiú gǔ xún lùn), 散虑逍遥 (sàn lǜ xiāo yáo)。

欣奏累遣 (xīn zòu lèi qiǎn), 戚谢欢招 (qī xiè huān zhāo)。

渠荷的历 (qú hé de lì), 园莽抽条 (yuán mǎng chōu tiáo)。

枇杷晚翠 (pí pá wǎn cuì), 梧桐早凋 (wú tóng zǎo diāo)。

陈根委翳 (chén gēn wěi yì), 落叶飘摇 (luò yè piāo yáo)。

游鹍独运 (yóu kūn dú yùn), 凌摩绛霄 (líng mó jiàng xiāo)。

耽读玩市 (dān dú wán shì), 寓目囊箱 (yù mù náng xiāng)。

易輶攸畏 (yì yóu yōu wèi), 属耳垣墙 (zhǔ ěr yuán qiáng)。

具膳餐饭 (jù shàn cān fàn), 适口充肠 (shì kǒu chōng cháng)。

饱饫烹宰 (bǎo yù pēng zǎi), 饥厌糟糠 (jī yàn zāo kāng)。

亲戚故旧 (qīn qī gù jiù), 老少异粮 (lǎo shào yì liáng)。

妾御绩纺 (qiè yù jì fǎng), 侍巾帷房 (shì jīn wéi fáng)。

纨扇圆洁 (wán shàn yuán xié), 银烛炜煌 (yín zhú wěi huáng)。

昼眠夕寐 (zhòu mián xī mèi), 蓝笋象床 (lán sǔn xiàng

chuáng)。

弦歌酒宴 (xián gē jiǔ yàn), 接杯举觞 (jiē bēi jǔ shāng)。

矫手顿足 (jiǎo shǒu dùn zú), 悦豫且康 (yuè yù qiě kāng)。

嫡后嗣续 (dí hòu sì xù), 祭祀蒸尝 (jì sì zhēng cháng)。

稽颡再拜 (qǐ sǎng zài bài), 悚惧恐惶 (sǒng jù kǒng huáng)。

笺牒简要 (jiān dié jiǎn yào), 顾答审详 (gù dá shěn xiáng)。

骸垢想浴 (hái gòu xiǎng yù), 执热愿凉 (zhí rè yuàn liáng)。

驴骡犊特 (lǘ luó dú tè), 骇跃超骧 (hài yuè chāo xiāng)。

诛斩贼盗 (zhū zhǎn zéi dào), 捕获叛亡 (bǔ huò pàn wáng)。

布射辽丸 (bù shè liáo wán), 嵇琴阮啸 (jī qín ruǎn xiào)。

恬笔伦纸 (tián bǐ lún zhǐ), 钧巧任钓 (jūn qiǎo rén diào)。

释纷利俗 (shì fēn lì sú),竝皆佳妙 (bìng jiē jiā miào)。

毛施淑姿(máo shī shū zī), 工颦妍笑 (gōng pín yán xiào)。

年矢每催 (nián shǐ měi cuī), 曦晖朗曜 (xī huī lǎng yào)。

璇玑悬斡 (xuán jī xuán wò), 晦魄环照 (huì pò huán zhào)。

指薪修祜 (zhǐ xīn xiū hù), 永绥吉劭 (yǒng suí jí shào)。

矩步引领 (jǔ bù yǐn lǐng), 俯仰廊庙 (fǔ yǎng láng miào)。

束带矜庄 (shù dài jīn zhuāng), 徘徊瞻眺 (pái huái zhān tiào)。

孤陋寡闻 (gū lòu guǎ wén), 愚蒙等诮 (yú méng děng qiào)。

谓语助者 (wèi yǔ zhù zhě),焉哉乎也 (yān zāi hū yě)。

相关文章>>

·用国学美德教育我们的孩子

·宝宝快速识字的简单方法

千字文全文解释

天地玄黄 宇宙洪荒: 玄,天也;黄,地之色也;洪,大也;荒,远也;宇宙广大无边。

日月盈昃 辰宿列张: 太阳有正有斜,月亮有缺有圆;星辰布满在无边的太空中。

寒来暑往 秋收冬藏: 寒暑循环变换,来了又去,去了又来;秋季里忙着收割,冬天里忙着储藏。

闰余成岁 律吕调阳: 积累数年的闰余并成一个月,放在闰年里;古人用六律六吕来调节阴阳。

云腾致雨 露结为霜: 云气升到天空,遇冷就形成雨;露水碰上寒夜,很快凝结为霜。

金生丽水 玉出昆冈: 金子生于金沙江底,玉石出自昆仑山岗。

剑号巨阙 珠称夜光: 最有名的宝剑叫“巨阙”,最贵重的明珠叫“夜光”。

果珍李柰 菜重芥姜: 果子中最珍贵的是李和柰,蔬菜中最看重的是芥和姜。

海咸河淡 鳞潜羽翔: 海水咸,河水淡;鱼儿在水中潜游,鸟儿在空中飞翔。

龙师火帝 鸟官人皇: 龙师、火帝、鸟官、人皇,这都是上古时代的帝皇官员。

始制文字 乃服衣裳: 有了仓颉,开始创造了文字,有了嫘祖,人们才穿起了遮身盖体的衣裳。

推位让国 有虞陶唐: 唐尧、虞舜英明无私,主动把君位禅让给功臣贤人。

吊民伐罪 周发殷汤: 安抚百姓,讨伐暴君,有周武王姬发和商君成汤。

坐朝问道 垂拱平章: 贤君身坐朝廷,探讨治国之道,垂衣拱手,和大臣共商国事。

爱育黎首 臣伏戎羌: 他们爱抚、体恤老百姓,四方各族人都归附向往。

遐迩一体 率宾归王: 远远近近都统一在一起,全都心甘情屈服贤君。

鸣凤在竹 白驹食场: 凤凰在竹林中欢鸣,白马在草场上觅食,国泰民安,处处吉祥。

化被草木 赖及万方: 贤君的教化覆盖大自然的一草一木,恩泽遍及天下百姓。

盖此身发 四大五常: 人的身体发肤分属于“四大”,一言一动都要符合“五常”。

恭惟鞠养 岂敢毁伤: 恭蒙父母亲生养爱护,不可有一丝一毫的毁坏损伤。

女慕贞洁 男效才良: 女子要思慕那些为人称道的贞妇洁女,男子要效法有德有才的贤人。

知过必改 得能莫忘: 知道自己有过错,一定要改正;适合自己干的事,不要放弃。

罔谈彼短 靡恃己长: 不要去谈论别人的短处,也不要依仗自己有长处就不思进取。

信使可复 器欲难量: 诚实的话要能经受时间的考验;器度要大,让人难以估量。

墨悲丝染 诗赞羔羊: 墨子为白丝染色不褪而悲泣,「诗经」中因此有「羔羊」篇传扬。

景行维贤 克念作圣: 高尚的德行只能在贤人那里看到;要克制私欲,努力仿效圣人。

德建名立 形端表正: 养成了好的道德,就会有好的名声;就像形体端庄,仪表也随之肃穆一样。

空谷传声 虚堂习听: 空旷的山谷中呼喊声传得很远,宽敞的厅堂里说话声非常清晰。

祸因恶积 福缘善庆: 祸害是因为多次作恶积累而成,幸福是由于常年行善得到的奖赏。

尺璧非宝 寸阴是竞: 一尺长的璧玉算不上宝贵,一寸短的光阴却值得去争取。

资父事君 曰严与敬: 供养父亲,待奉国君,要做到认真、谨慎、恭敬。

孝当竭力 忠则尽命: 对父母孝,要尽心竭力;对国君忠,要不惜献出生命。

临深履薄 夙兴温凊: 要“如临深渊,如履薄冰”那样小心谨慎;要早起晚睡,让父母冬暖夏凉。

似兰斯馨 如松之盛: 能这样去做,德行就同兰花一样馨香,同青松一样茂盛。

川流不息 渊澄取映: 还能延及子孙,像大河川流不息;影响世人,像碧潭清澄照人。

容止若思 言辞安定: 仪态举止要庄重,看上去若有所思;言语措辞要稳重,显得从容沉静。

笃初诚美 慎终宜令: 无论修身、求学、重视开头固然不错,认真去做,有好的结果更为重要。

荣业所基 籍甚无竟: 有德能孝是事业显耀的基础,这样的人声誉盛大,传扬不已。

学优登仕 摄职从政: 学习出色并有余力,就可走上仕道〈做官〉,担任一定的职务,参与国家的政事。

存以甘棠 去而益咏: 召公活着时曾在甘棠树下理政,他过世后老百姓对他更加怀念歌咏。

乐殊贵贱 礼别尊卑: 选择乐曲要根据人的身份贵贱有所不同;采用礼节要按照人的地位高低有所区别。

上和下睦 夫唱妇随: 长辈和小辈要和睦相处,夫妇要一唱一随,协调和谐。

外受傅训 入奉母仪: 在外面要听从师长的教诲,在家里要遵守母亲的规范。

诸姑伯叔 犹子比儿: 对待姑姑、伯伯、叔叔等长辈,要像是他们的亲生子女一样。

孔怀兄弟 同气连枝: 兄弟之间要非常相爱,因为同受父母血气,犹如树枝相连。

交友投分 切磨箴规: 结交朋友要意相投,学习上切磋琢磨,品行上互相告勉。

仁慈隐恻 造次弗离: 仁义、慈爱,对人的恻隐之心,在最仓促、危急的情况下也不能抛离。

节义廉退 颠沛匪亏: 气节、正义、廉洁、谦让的美德,在最穷困潦倒的时候也不可亏缺。

性静情逸 心动神疲: 品性沉静淡泊,情绪就安逸自在;内心浮躁好动,精神就疲惫困倦。

守真志满 逐物意移: 保持纯洁的天性,就会感到满足;追求物欲享受,天性就会转移改变。

坚持雅操 好爵自縻: 坚持高尚铁情操,好的职位自然会为你所有。

都邑华夏 东西二京: 古代的都城华美壮观,有东京洛阳和西京长安。

背邙面洛 浮渭据泾: 东京洛阳背靠北邙山,南临洛水;西京长安左跨渭河,右依泾水。

宫殿盘郁 楼观飞惊: 宫殿盘旋曲折,重重迭迭;楼阁高耸如飞,触目惊心。

图写禽兽 画彩仙灵: 宫殿上绘着各种飞禽走兽,描画出五彩的天仙神灵。

丙舍傍启 甲帐对楹: 正殿两边的配殿从侧面开启,豪华的账幕对着高高的楹柱。

肆筵设席 鼓瑟吹笙: 宫殿中大摆宴席,乐人吹笙鼓瑟,一片歌舞升平的景象。

升阶纳陛 弁转疑星: 登上台阶进入殿堂的文武百官,帽子团团转,像满天的星星。

右通广内 左达承明: 右面通向用以藏书的广内殿,左面到达朝臣休息的承明殿。

既集坟典 亦聚群英: 这里收藏了很多的典籍名著,也集着成群的文武英才。

杜稿钟隶 漆书壁经: 书殿中有杜度的草书、钟繇的隶书,还有漆写的古籍和孔壁中的经典。

府罗将相 路侠槐卿: 宫廷内将想依次排成两列,宫廷外大夫公卿夹道站立。

户封八县 家给千兵: 他们每户有八县之广的封地,配备成千以上的士兵。

高冠陪辇 驱毂振缨: 他们戴着高高的官帽,陪着皇帝出游,驾着车马,帽带飘舞着,好不威风。

世禄侈富 车驾肥轻: 他们的子孙世代领受俸禄,奢侈豪富,出门时轻车肥马,春风得意。

策功茂实 勒碑刻铭: 朝廷还详尽确实地记载他们的功德,刻在碑石上流传后世。

磻溪伊尹 佐时阿衡: 周武王磻溪遇吕尚,尊他为“太公望”;伊尹辅佐时政,商汤王封他为“阿衡”。

奄宅曲阜 微旦孰营: 周成王占领了古奄国曲阜一带地面,要不是周公旦辅政哪里能成?

桓公匡合 济弱扶倾: 齐桓公九次会合诸侯,出兵援助势单力薄和面临危亡的诸侯小国。

绮回汉惠 说感武丁: 汉惠帝做太子时靠绮里季才幸免废黜,商君武丁感梦而得贤相传说。

俊乂密勿 多士寔宁: 能人治政勤勉努力,全靠许多这样的贤士,国家才富强安宁。

晋楚更霸 赵魏困横: 晋、楚两国在齐之后称霸,赵、魏两国因连横而受困于秦。

假途灭虢 践土会盟: 晋献公向虞国借路去消灭虢国;晋文公在践土与诸侯会盟,推为盟主。

何遵约法 韩弊烦刑: 萧何遵循简约刑法的精神制订九律,韩非却受困于自己所主张的严酷刑法。

起翦颇牧 用军最精: 秦将白起、王翦,赵将廉颇、李牧,带兵打仗最为高明。

宣威沙漠 驰誉丹青: 他们的声威远传到沙漠边地,美誉和画像一起流芳后代。

九州禹迹 百郡秦并: 九州处处有留有大禹治水的足迹,全国各郡在秦并六国后归于统一。

岳宗泰岱 禅主云亭: 五岳中人们最尊崇东岳泰山,历代帝王都在云山和亭山主持禅礼。

雁门紫塞 鸡田赤城: 名关有北疆雁门,要塞有万里长城,驿站有边地鸡田,奇山有天台赤城。

昆池碣石 钜野洞庭: 赏池赴昆明滇池,观海临河北碣石,看泽去山东钜野,望湖上湖南洞庭。

旷远绵邈 岩岫杳冥: 江河源远流长,湖海宽广无边。名山奇谷幽深秀丽,气象万千。

治本于农 务兹稼穑: 治国的根本在发展农业,要努力做好播种收获这些农活。

俶载南亩 我艺黍稷: 一年的农活该开始干起来了,我种上小米,又种上高粱。

税熟贡新 劝赏黜陟: 收获季节,用刚熟的新谷交纳税粮,官府应按农户的贡献大小给予奖励或处罚。

孟轲敦素 史鱼秉直: 孟轲夫子崇尚纯洁,史官子鱼秉性刚直。

庶几中庸 劳谦谨敕: 做人要尽可能合乎中庸的标准,勤奋、谦逊、谨慎,懂得规劝告诫自己。

聆音察理 鉴貌辨色: 听别人说话,要仔细审察是否合理;看别人面孔,要小心辨析他的脸色。

贻厥嘉猷 勉其祗植: 要给人家留下正确高明的忠告或建议,勉励别人谨慎小心地处世立身。

省躬讥诫 宠增抗极: 听到别人的讥讽告诫,要反省自身;备受恩宠不要得意忘形,对抗权尊。

殆辱近耻 林皋幸即: 知道有危险耻辱的事快要发生,还不如归隐山林为好。

两疏见机 解组谁逼: 疏广疏受预见到危患的苗头才告老还乡,哪里有谁逼他们除下官印?

索居闲处 沉默寂寥: 离群独居,悠闲度日,整天不用多费唇舌,清静无为岂不是好事。

求古寻论 散虑逍遥: 想想古人的话,翻翻古人的书,消往日的忧虑,乐得逍遥舒服。

欣奏累遣 戚谢欢招: 轻松的事凑到一起,费力的事丢在一边,消除不尽的烦恼,得来无限的快乐。

渠荷的历 园莽抽条: 池里的荷花开得光润鲜艳,园中的草木抽出条条嫩枝。

枇杷晚翠 梧桐蚤凋: 枇杷到了岁晚还是苍翠欲滴,梧桐刚刚交秋就早早地凋谢了。

陈根委翳 落叶飘摇: 陈根老树枯倒伏,落叶在秋风里四处飘荡。

游鵾独运 凌摩绛霄: 寒秋之中,鲲鹏独自高飞,直冲布满彩霞的云霄。

耽读玩市 寓目囊箱: 汉代王充在街市上沉迷留恋于读书,眼睛注视的都是书袋和书箱。

易輶攸畏 属耳垣墙: 说话最怕旁若无人,毫无禁忌;要留心隔着墙壁有人在贴耳偷听。

具膳餐饭 适口充肠: 安排一日三餐的膳食,要适合各位的口味,能让大家吃饱。

饱饫烹宰 饥厌糟糠:饱的时候自然满足于大鱼大肉,饿的时候应当满足于粗菜淡饭。

亲戚故旧 老少异粮: 亲属、朋友会面要盛情款待,老人、小孩的食物应和自己不同。

妾御绩纺 侍巾帷房: 小妾婢女要管理好家务,尽心恭敬地服待好主人。

纨扇圆絜 银烛炜煌: 绢制的团扇像满月一样又白又圆,银色的烛台上烛火辉煌。

昼眠夕寐 蓝笋象床: 白日小憩,晚上就寝,有青篾编成的竹席和象牙雕屏的床榻。

弦歌酒宴 接杯举觞: 奏着乐,唱着歌,摆酒开宴;接过酒杯,开怀畅饮。

矫手顿足 悦豫且康: 情不自禁地手舞足蹈,真是又快乐又安康。

嫡后嗣续 祭祀烝尝: 子孙继承了祖先的基业,一年四季的祭祀大礼不能疏忘。

稽颡再拜 悚惧恐惶: 跪着磕头,拜了又拜;礼仪要周全恭敬,心情要悲痛虔诚。

笺牒简要 顾答审详: 给别人写信要简明扼要,回答别人问题要详细周全。

骸垢想浴 执热愿凉: 身上有了污垢,就想洗澡,好比手上拿着烫的东西就希望有风把它吹凉。

驴骡犊特 骇跃超骧: 家里有了灾祸,连牲畜都会受惊,狂蹦乱跳,东奔西跑。

诛斩贼盗 捕获叛亡: 对抢劫、偷窃、反叛、逃亡的人要严厉惩

罚,该抓的抓,该杀的杀。

布射僚丸 嵇琴阮啸: 吕布擅长射箭,宜僚有弄丸的绝活,嵇康善于弹琴,阮籍能撮口长啸。

恬笔伦纸 钧巧任钓: 蒙恬造出毛笔,蔡伦发明造纸,马钧巧制水车,任公子垂钓大鱼。

释纷利俗 竝皆佳妙: 他们的技艺有的解人纠纷,有的方便群众,都高明巧妙,为人称道。

毛施淑姿 工颦妍笑: 毛嫱、西施年轻美貌,哪怕皱着眉头,也像美美的笑。

年矢每催 曦晖朗曜: 可惜青春易逝,岁月匆匆催人渐老,只有太阳的光辉永远朗照。

璇玑悬斡 晦魄环照: 高悬的北斗随着四季变换转动,明晦的月光洒遍人间每个角落。

指薪修祜 永绥吉劭: 行善积德才能像薪尽火传那样精神长存,子孙安康全靠你留下吉祥的忠告。

矩步引领 俯仰廊庙: 如此心地坦然,方可以昂头迈步,应付朝廷委以的重任。

束带矜庄 徘徊瞻眺: 如此无愧人生,尽可以整束衣冠,庄重从容地高瞻远望。

孤陋寡闻 愚蒙等诮: 这些道理孤陋寡闻就不会明白,只能和愚味无知的人一样空活一世,让人耻笑。

谓语助者 焉哉乎也: 编完「千字文」乌发皆白,最后剩下 “焉、哉、乎、也”这几个语气助词。


发布评论

评论列表(0)

  1. 暂无评论